Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Musthave Webdesign als opdrachtnemer optreedt. Ook op uitgebrachte offertes die niet leiden tot een opdracht.

1.2 Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd zullen deze algemene voorwaarden ook voor toekomstige verhoudingen tussen partijen gelden.

1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.

1.4 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen tegenover een opdrachtgever van Musthave Webdesign ook een beroep doen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

1.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

1.6 Indien een bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden of overeenkomst, dit kan ook een gedeelte van een bepaling zijn, volledig van toepassing.

1.7 Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan zal de tussen partijen gesloten overeenkomst voorgaan.

1.8 Met schriftelijk wordt ook bedoeld per e-mail, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen die een vormvereiste voorschrijven.

Artikel 2. Aanbod

1. Musthave Webdesign zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend aanbod tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief met de onlosmakelijk verbonden algemene voorwaarden aan een potentiële opdrachtgever per email toezenden.


2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van informatie en gegevens waarop Musthave Webdesign het aanbod heeft gebaseerd.


3. Elk aanbod is geheel vrijblijvend en zijn tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk door Musthave Webdesign anders is aangegeven.


4. De prijzen van een aanbod zijn in euro’s en exclusief btw vanwege de Kleine Ondernemers Regeling.


5. Musthave Webdesign kan niet aan zijn voorstel worden gehouden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of fout bevat.


6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een eventueel afgegeven schatting van de uren voor een opdracht.


7. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten.


8. Een aanbod kan wijzigingen ondergaan door omstandigheden, bijvoorbeeld wensen die in eerste instantie niet in een aanbod zijn opgenomen.


9. De overeenkomst komt tot stand bij een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op een aanbod van Musthave Webdesign


10. Indien opdrachtgever niet schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met het aanbod, maar er desondanks mee instemt dat Musthave Webdesign werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de aangeboden vallen, dan wordt het aanbod met de daarbij behorende en betreffende algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd.


11. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever Musthave Webdesign verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formeel aanbod af te wachten.


12. Musthave Webdesign is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.


13. Musthave Webdesign houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maken.


14. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover Musthave Webdesign verbonden. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, zijn zij, in afwijking van artikel 7:407 lid 2 BW enkel voor zijn of haar eigen gedeelte verantwoordelijk en aansprakelijk.

Artikel 3. Uitvoering

1. Musthave Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle werkzaamheden worden door Musthave Webdesign uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk een voldoende bepaald resultaat is overeengekomen.

2. Musthave Webdesign zal binnen eventueel aangegeven geschatte termijnen de werkzaamheden proberen uit te voeren. Deze termijnen zijn niet fataal. Zij gelden als streefdata en binden Musthave Webdesign niet. Opdrachtgever zal Musthave Webdesign altijd eerst in gebreke dienen te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld.
3. Als Musthave Webdesign informatie, gegevens, content, materiaal of instructies e.d. van opdrachtgever nodig heeft, die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, beginnen de werkzaamheden en de eventueel geschatte termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden pas, nadat opdrachtgever deze aan Musthave Webdesign heeft verstrekt.

4. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van informatie, content, gegevens, materiaal of instructies e.d. Mocht dit niet juist en/of tijdig aan Musthave Webdesign zijn verstrekt, heeft Musthave Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke vergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor informatie, gegevens, content, materiaal of instructies e.d. Ook als hierbij inbreuk wordt gemaakt op enig aan een ander toekomend recht of andere bestaande wetgeving, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. Musthave Webdesign kan hiervoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever garandeert dat eventueel over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van anderen op rusten.

6. Bovendien is het van belang dat opdrachtgever te allen tijde over een kopie van informatie, gegevens, content, materiaal of instructies e.d. beschikt. Musthave Webdesign is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor aantasting of kwijtraken hiervan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. Opdrachtgever zal Musthave Webdesign toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die Musthave Webdesign redelijkerwijs nodig heeft om haar werkzaamheden uit te oefenen.

8. Het behoort in ieder geval niet tot de werkzaamheden van Musthave Webdesign om onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden of het bestaan van kwaliteitsnormen. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.

9. Musthave Webdesign is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de aan haar ter beschikking gestelde informatie, gegevens content, materiaal of instructies e.d. te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Musthave Webdesign op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van werkzaamheden plaatst.

11. Indien Musthave Webdesign in opdracht van opdrachtgever cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert opdrachtgever dat Musthave Webdesign daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

13. Musthave Webdesign mag in geval van niet naleving van deze algemene voorwaarden en/of afspraken in de overeenkomst niet enkel de overeenkomst opschorten of ontbinden maar ook noodzakelijke maatregelen treffen om bijvoorbeeld schending van enig intellectueel eigendom of anderszins in strijd handelen met enig toepasselijke wetgeving op te heffen. Deze kosten mogen aan opdrachtgever worden doorberekend.

14. Indien Musthave Webdesign werkzaamheden verricht met betrekking tot een domeinnaam, dient opdrachtgever de voorwaarden hieromtrent in acht te nemen. Desgevraagd zal Musthave Webdesign een exemplaar van de betreffende voorwaarden verstrekken. Opdrachtgever is dus verplicht te handelen overeenkomstig de werkwijzen en regels betreffende de registrerende instantie. Musthave Webdesign garandeert niet dat een aanvraag tot registratie van een domeinnaam zal worden gehonoreerd. Musthave Webdesign kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Opdrachtgever onderzoekt zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam is toegestaan. Musthave Webdesign kan hiervoor niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden.

15. Opdrachtgever is verantwoordelijk om bij aanvang met moderne software techniek te werken zoals Musthave Webdesign verwacht. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het up to date houden van deze software techniek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien blijkt dat de website, webshop, app niet meer wordt weergegeven of niet meer optimaal functioneert doordat bijvoorbeeld de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund en opdrachtgever verlangt dat deze weer optimaal functioneert en wordt weergegeven, kan in overleg met Musthave Webdesign worden bepaald of aanpassingen kunnen worden verricht tegen een gebruikelijke vergoeding van Musthave Webdesign

16. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor het maken van back ups. Als de werkzaamheden ook back ups behelzen zal dit schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

17. Musthave Webdesign is niet gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18. Indien schriftelijk overeengekomen verricht Musthave Webdesign onderhoud met betrekking tot het in de in de overeenkomst bepaalde.

19. Musthave Webdesign zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten te herstellen of verbeteringen aan te brengen in updates. Musthave Webdesign mag tijdelijke oplossingen, omwegen of probleem vermijdende beperkingen aanbrengen.

20. Musthave Webdesign Garandeert niet dat website, webshop, app e.d. steeds zonder onderbreking zal werken / fouten steeds kunnen worden verbeterd.

21. Verlangde medewerking wordt door opdrachtgever verleent, dit kan ook de tijdelijke staking van het gebruik omvatten.

22. Als partijen een ontwikkelmethode gebruiken waarbij stap voor stap en met voortschrijdende inzichten (iteratieve wijze) een website, webshop of app wordt ontworpen of ontwikkeld dan zal er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden wensen worden uitgewerkt. Specificaties staan vooraf niet vast, maar zullen gefaseerd met partijen worden bepaald.

Artikel 4. Derden

 

1. Mochten er door opdrachtgever derde partijen worden aangedragen dan zal opdrachtgever altijd met Musthave Webdesign overleggen of het samenwerken met een of meer andere partijen noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de werkzaamheden, voordat zij worden ingeschakeld.

2. Musthave Webdesign is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor nog niet verrichte of beëindigde werkzaamheden van door opdrachtgever ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de door Musthave Webdesign te leveren werkzaamheden

3. Musthave Webdesign mag andere partijen inschakelen voor de uitvoering van de opdracht.

4. In overleg met opdrachtgever wordt bepaald of de opdracht alleen wordt gegeven en aanvaard door Musthave Webdesign of dat opdrachtgever een opdracht rechtstreeks verstrekt aan een derde partij.

5. Musthave Webdesign is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Musthave Webdesign te aanvaarden.

6. Musthave Webdesign is tegenover opdrachtgever, niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht.

Artikel 5. Wijziging opdracht

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien Partijen tussentijds overeenkomen de omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.


2. Musthave Webdesign kan op schriftelijk verzoek van opdrachtgever alle aangegeven veranderingen uitvoeren, maar is hiertoe niet verplicht, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn, in kwalitatieve dan wel kwantitatieve opzichten geen gevolgen zou kunnen hebben voor de verrichte werkzaamheden en opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

1. Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Musthave Webdesign is gerechtigd een percentage van de gemaakte prijsafspraak voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden in rekening te brengen.

2. Musthave Webdesign is gerechtigd onderdelen van de offerte apart dan wel gefaseerd te factureren.

3. Indien Musthave Webdesign met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is zij in ieder geval te allen tijde gerechtigd tot een redelijke verhoging van deze prijs als het gaat om een jaarlijkse
redelijke prijsindexatie, er sprake is van een verhoging van hostingkosten, domeinregistratie of omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren én niet aan Musthave Webdesign zijn toe te rekenen.

4. Ook is zij gerechtigd tot verhoging van een vaste prijs als deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of rechtspraak.

5. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan door middel van girale overboeking.

6. Musthave Webdesign is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen.

7. Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Musthave Webdesign is het opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Musthave Webdesign direct gerechtigd, zonder ingebrekestelling, om opdrachtgever een wettelijke handelsrente van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

9. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. (Buiten)gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het geoffreerde bedrag, met minimum van € 500,00.

10. Musthave Webdesign heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11. Musthave Webdesign kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

12. Musthave Webdesign kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

13. Musthave Webdesign heeft het recht zijn werkzaamheden te staken of geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Musthave Webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de door Musthave Webdesign opgegeven kosten van her-indienststelling heeft voldaan.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen.

2. Opdrachtgever kan, in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, een overeenkomst voor bepaalde tijd (hiermee wordt ook bedoeld die door volbrenging dient te eindigen) niet tussentijds opzeggen.

3. Mocht er sprake zijn van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dan zijn partijen gehouden aan een opzegtermijn van 2 maanden, zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

4. Musthave Webdesign is in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, gerechtigd een overeenkomst tussentijds op te zeggen een overeenkomst voor bepaalde tijd (hiermee wordt ook bedoeld die door volbrenging dient te eindigen) met een opzegtermijn van 2 maanden, zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

5. De opdracht eindigt door de dood van Musthave Webdesign Als Musthave Webdesign arbeidsongeschikt raakt dan is hij gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met enkel waar mogelijk een redelijke opzegtermijn in acht te nemen, zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

6. Indien een overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Musthave Webdesign uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de vorige werkzaamheden schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Als opdrachtgever afspraken uit deze algemene voorwaarden of bestaande overeenkomst, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling wanneer deze is verplicht, niet of niet volledig nakomt, dan mag Musthave Webdesign de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk opschorten of ontbinden.

8. Musthave Webdesign mag de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk opschorten of ontbinden als er aan opdrachtgever is gevraagd voorafgaande betaling te doen, maar dit niet is gedaan.

9. Musthave Webdesign heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Musthave Webdesign ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) aan opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Er zich andere omstandigheden voordoen welke zodanig zijn dat nakoming van de afspraken onmogelijk of als ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Musthave Webdesign kan worden gevergd.

10. Het opschorten of ontbinden van de overeenkomst moet wel in verhouding staan met de geschonden verplichting.

11. Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Musthave Webdesign op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt Musthave Webdesign haar aanspraken.

12. Indien de opschorting of ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever, is zij aansprakelijk voor de door Musthave Webdesign geleden schade. Musthave Webdesign is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding.

2. Musthave Webdesign is gerechtigd onderdelen van de offerte apart dan wel gefaseerd te factureren.

3. Indien Musthave Webdesign met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is zij in ieder geval te allen tijde gerechtigd tot een redelijke verhoging van deze prijs als het gaat om een jaarlijkse
redelijke prijsindexatie, er sprake is van een verhoging van hostingkosten, domeinregistratie of omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren én niet aan Musthave Webdesign zijn toe te rekenen.

4. Ook is zij gerechtigd tot verhoging van een vaste prijs als deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of rechtspraak.

5. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan door middel van girale overboeking.

6. Musthave Webdesign is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen.

7. Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Musthave Webdesign is het opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Musthave Webdesign direct gerechtigd, zonder ingebrekestelling, om opdrachtgever een wettelijke handelsrente van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

9. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. (Buiten)gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het geoffreerde bedrag, met minimum van € 500,00.

10. Musthave Webdesign heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11. Musthave Webdesign kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

12. Musthave Webdesign kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

13. Musthave Webdesign heeft het recht zijn werkzaamheden te staken of geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Musthave Webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de door Musthave Webdesign opgegeven kosten van her-indienststelling heeft voldaan.

Artikel 8. Oplevering en aanvaarding

1. Opdrachtgever zal de door Musthave Webdesign opgeleverde werkzaamheden uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst beoordelen op conformiteit.

2. Opdrachtgever dient eventuele opmerkingen binnen deze 2 weken schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk onderbouwd mede te delen aan Musthave Webdesign Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde beoordeeld en eventuele opmerkingen kenbaar maakt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

3. Na kennisname en bespreking van eventuele opmerkingen zal Musthave Webdesign zo goed als mogelijk uitvoering geven aan eventuele opmerkingen, door aanpassingen te doen. Musthave Webdesign Is ook gerechtigd gemotiveerd aan te geven wanneer dit niet mogelijk is.

4. Er geldt een correctie van maximaal 1 ronde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen geen reden zijn voor aanpassing. Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikers waarde van het opgeleverde werk.

6. Als werkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtgever de werkzaamheden opschorten, totdat de opgeleverde werkzaamheden zijn beoordeeld.

Artikel 9. Klachten

1. Indien er zich een situatie voordoet waarbij het niet mogelijk is werkzaamheden bij een oplevering te beoordelen en deze te aanvaarden dan dient opdrachtgever als er sprake is van een gebrek binnen 14 dagen nadat dit gebrek is ontdekt of Opdrachtgever dit gebrek had behoren te ontdekken dit schriftelijk kenbaar te maken bij Musthave Webdesign

2. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Musthave Webdesign in staat is adequaat te reageren.

3. Opdrachtgever dient Musthave Webdesign in de gelegenheid te stellen een klacht binnen een redelijke termijn te (doen) onderzoeken.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring.

1. Musthave Webdesign is aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van een overeenkomst en uitsluitend voor directe schade, dat wil zeggen enkel de vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

2. Iedere aansprakelijkheid van Musthave Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade.

3. Musthave Webdesign is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens, content, materiaal of instructies e.d.

4. Musthave Webdesign is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die door opdrachtgever zijn aanvaard.

5. Musthave Webdesign is niet aansprakelijk voor afwijkingen van geringe betekenis.

6. Musthave Webdesign is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van termijnen in deze voorwaarden of dwingendrechtelijk bepaald.

7. Musthave Webdesign is niet aansprakelijk voor aantasting of kwijtraken van door opdrachtgever aangeleverde informatie, gegevens, content, materiaal of instructies e.d.

8. Musthave Webdesign is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden in de uitvoering van de opdracht.

9. De aansprakelijkheid is beperkt indien en voor zover sprake is van verzekerde schade tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, met inbegrip van een eventueel eigen risico van Musthave Webdesign

10. Indien hiervan, om welke reden dan ook, geen sprake is dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 6 maanden.

11. Let wel de aansprakelijkheid zal in zijn totaliteit ieder geval niet meer bedragen dan € 5.000,00 (vijfduizend euro).

12. Opdrachtgever dient Musthave Webdesign deugdelijk schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen.

13. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Musthave Webdesign in staat is adequaat te reageren.

14. Musthave Webdesign heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.

15. Een tekortkoming kan niet aan Musthave Webdesign worden toegerekend als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). In dit geval is Musthave Webdesign niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

16. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan situaties bij Musthave Webdesign of door haar ingehuurde derden, zoals storingen of uitvallen van het internet, datanetwerk of telecommunicatie-infrastructuur, computerstoringen, stroomstoringen, hacking/ diefstal/ vandalisme, in en uitvoer belemmeringen, binnenlandse onlusten, handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, mobilisatie, oorlog, opstand, rellen, noodtoestand, noodweer, overstroming, bliksem, brand, stremming in het vervoer, staking, bedrijfs stoornissen, arbeidsongeschiktheid.

17. Mocht Musthave Webdesign wegens overmacht niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen én duurt de overmachtsituatie langer dan 3 maanden, enkel dan zijn beide Partijen gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden voor het nog niet nagekomen gedeelte, zonder enige verplichting of verplichting tot schadevergoeding.

18. Opdrachtgever vrijwaart Musthave Webdesign onvoorwaardelijk, in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden, in verband met te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden. Hieronder ook, maar niet uitsluitend begrepen, aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom.

19. De uiteengezette bepalingen gelden niet indien voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door Musthave Webdesign of als er sprake is van dwingendrechtelijke bepalingen.

20. De bepalingen gelden zowel voor contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 11. Termijnen

1. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde.

2. Indien er zich een situatie voordoet waarbij het niet mogelijk is diensten te beoordelen en te aanvaarden dan dient opdrachtgever als er sprake is van een gebrek, deze binnen 14 dagen kenbaar te maken zoals bepaald in artikel 9.

3. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval na verloop van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

4. Iedere rechtsvordering vervalt en is niet ontvankelijk als deze niet uiterlijk binnen 1 jaar na het kenbaar maken van een klacht aanhangig is gemaakt.

5. De vorenstaande bepalingen gelden niet zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Musthave Webdesign of als er sprake is van dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom in het kader van een overeenkomst door Musthave Webdesign ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Musthave Webdesign, diens licentiegevers of andere derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Onder werken kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend worden verstaan: (bron)codes, programmatuur, huisstijl, animaties, prototypes, maquettes, mallen, design, data, (bron)bestanden, algoritmes, (trainings)materiaal, ontwerpen, tekeningen, analyses, documentatie, specificaties, rapporten, content, resultaten of andere werken, ongeacht of deze aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

3. Licenties van derden die enkel zijn verstrekt aan Musthave Webdesign én niet aan opdrachtgever mogen worden overgedragen of bepaalde beperkingen zijn verbonden, mogen niet zomaar worden gebruikt, verveelvoudigt, openbaar worden gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond. Musthave Webdesign zal opdrachtgever hierover informeren. De verantwoordelijkheid van verkrijging of correcte naleving van licenties van derden ligt bij opdrachtgever. Musthave Webdesign kan hiervoor niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden.

4. Opdrachtgever verkrijgt als aan alle verplichtingen is voldaan uitsluitend gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de werken niet gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken of op andere wijzen aan derden tonen.

5. Het gebruiksrecht / deze bevoegdheid is niet exclusief en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze rechten zijn ook niet verpandbaar of sublicentieerbaar.

6. Ieder gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of op andere wijze aan derde tonen van werken voortvloeiend uit de diensten dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 3 maal het overeengekomen honorarium per inbreukmakende handeling betalen aan Musthave Webdesign. Dit doet niets af aan het recht van Musthave Webdesign om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in de werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Musthave Webdesign zal in ieder geval, maar niet uitsluitend, bron/ontwerpbestanden en technische documentatie zoals, maar niet beperkt tot, broncodes, PSD, HTML/CSS, Javascript, PHPcode, repositories en sketchbestanden, niet aan opdrachtgever ter beschikking stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Musthave Webdesign bevoegd om zijn naam op het resultaat van de opdracht/ werken te vermelden.

11. Musthave Webdesign kan de door haar ontwikkelde, gebruikte of ter beschikking gestelde werken voor andere doeleinden, zonder enige beperking, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden inzetten.

12. Musthave Webdesign is gerechtigd beeldmerk, logo en/of naam van opdrachtgever te gebruiken in voor publiciteitsdoeleinden.

Artikel 13. Geheimhouding en privacy

1. Partijen zullen informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, als zodanig behandelen.

2. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van informatie aan een derde noodzakelijk is op grond van een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie, voor de goede uitvoering van de overeenkomst, toestemming of soortgelijk. In dat geval zal Musthave Webdesign zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

3. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

5. Bij opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. Opdrachtgever staat er jegens Musthave Webdesign voor in dat de verwerking van (persoons)gegevens niet onrechtmatig is.

Artikel 14 Wijzigingen

1. Musthave Webdesign is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.

2. Opdrachtgever kan de overeenkomst enkel opzeggen als er sprake is van wijzigingen die niet van ondergeschikte betekenis zijn.

3. Musthave Webdesign mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde, rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of soortgelijk.

4. Wijzigingen worden tijdig aan opdrachtgever medegedeeld. Met betrekking tot dergelijke is het voor opdrachtgever niet mogelijk de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 15 Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Musthave Webdesign gevestigd is. | Musthave Webdesign